Top

دو هفته ای هست که من از این فضای کوچک و خصوصی خودم دور شده‌ام. یک هفته که من از او دور شدم و در سفر بودم و هفته بعدش هم او از من توسط هکرهای بی‌انصاف! گرفته شد. راستش اولی که متوجه شدم سایتم در حال هک شدن است هم اقداماتی کردم اما هکرها در سایت من ماندگار شدند و همه چیز به یکباره جوری نیست و ناپدید شد که انگار از اول نبوده است!...