Top

امروز از صبح که از خواب بیدار شدم و پای کارهایم نشستم، در فکر این بودم که کتابی که برای چاپ داده ام هنوز کامل نیست و اشکالات زیادی دارد. برای همین هم از همان صبح زود مشغول تصحیح متن کتاب شدم (هم شکلی و هم محتوایی). آنقدر درگیر شدم که رفته رفته خسته شدم و داشتم و به چشم خودم دیدم که دارم از کار کردن روی آن طفره میروم. همین کاری که الان دو...